Katecheta 2/2006 » FORUM "KATECHETY" »

Idealny obraz katechety w opinii uczniów rozpoczynających i kończących gimnazjum

Drukuj

Okres adolescencji, to czas formowania się dojrzałej osobowości. Występują wówczas stany wzmożonej pobudliwości psychicznej. Młodzież cechuje impulsywność, ambiwalencje i ambitendencje: krańcowość nastrojów, zmienność postaw opozycji i uległości, poczucie niższości i wyższości, uprzedzenia [ 1 ]. Charakterystyczne są: stany depresji i pobudzenia, częste opory i nadmierna sympatia. Większość nastolatków cechuje fizjologiczny idealizm. Tęsknią za ideałami: prawdy, piękna, dobra, sprawiedliwości i miłości. Myślenie młodzieńcze jest związane z poszukiwaniem zasad, celów. W stosunku do dorosłych, którzy - według nich - są obojętni na ich potrzeby, młodzi zajmują postawę krytyczną, analityczną, a nawet wrogą [ 2 ]. Wzrastający krytycyzm, kryzys autorytetów, rozpad harmonijnego dotąd życia wewnętrznego, dążenie do samodzielności myślenia zmieniają relacje nastolatka z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami. Na rozwój młodego człowieka - obok rodziców i rówieśników - znaczny wpływ wywiera nauczyciel. Jego bezpośrednie oddziaływanie przejawia się w postawie wobec uczniów, postępach młodzieży w nauce, zachowaniu, natomiast pośredni - poprzez wpajanie społecznie akceptowanych norm zachowania [ 3 ]. Nauczyciel oddziałuje na uczniów potężnymi środkami wychowawczymi. Mamy tu do czynienia z: naśladownictwem, identyfikacją, sugestią oraz stylami wychowania. Przy czym wychowanek pochłania zarówno pozytywne, jak i negatywne stany emocjonalne pedagoga [ 4 ].

Serwis sms w przebudowie. W sprawach pilnych prosimy o kontakt:
katecheta@swietywojciech.pl; filipiak@swietywojciech.pl

Copyright by Drukarnia i Księgarnia Św.Wojciecha Sp. z o.o.

strony internetowe Strony internetowe Poznań, Agencja Reklamowa Poznań, Systemy Zarządzania Treścią Agencja Reklamowa eCreo