Katecheta 3/2006 » RECENZJE »

ks. Andrzej Kiciński, Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy

Drukuj
ks. Andrzej Kiciński
Wydawnictwa Pastoralne,
Warszawa 2006
    

    Obecność nauczania religii w publicznym systemie oświaty jest niezwykle istotna. Przede wszystkim usuwa szkodliwy dualizm pomiędzy państwowymi instytucjami wychowawczymi a Kościołem i pomaga kształtować integralną wizję świata. Ponadto wpływa korzystnie na systematyczność, pogłębienie metodyczne i rozwijanie bazy dydaktycznej edukacji religijnej. Nauczanie religii w szkole pozwala także dotrzeć do obojętnych czy niewierzących i podejmować funkcję apologetyczną, polemiczną wobec niewierzących i wyznawców innych religii, zwiększa również możliwości ewangelizacyjne wobec nauczycieli.
    Nauczanie religii w publicznym systemie oświaty niesie ze sobą również szereg konsekwencji dla nauczycieli religii. Wypływa to przede wszystkim z faktu, iż zatrudnia się ich zgodnie z Kartą Nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 1992 r. § 5 pkt 4). Nauczyciele religii mają więc te same prawa i te same obowiązki co nauczyciele innych przedmiotów.
    Nowelizacja Karty Nauczyciela w 2000 roku wprowadziła system awansu zawodowego nauczycieli, którym objęci zostali także nauczyciele religii. Wielu z nich ukończyło już ścieżkę awansu zawodowego, uzyskując stopień nauczyciela dyplomowanego, wielu jednak wciąż dąży do osiągnięcia kolejnych stopni awansu. Z tego względu ogromnie cieszy pozycja ks. Andrzeja Kicińskiego pt. Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy, wydana w młodych, ale prężnie rozwijających się "Wydawnictwach Pastoralnych".
    Ks. Andrzej Kiciński w sposób kompleksowy podjął się opracowania wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli. Czyni to, uwzględniając specyfikę nauczania religii i jego kościelny charakter. Czytelnik znajdzie tu swoiste vademecum awansu zawodowego. Cechą charakterystyczną tego opracowania jest niezwykła przejrzystość i klarowność sformułowań, co stanowi istotę w analizie aktów prawnych. Uderza także praktycyzm, z jakim Autor prowadzi nauczyciela po meandrach formalnych wymogów. Czytelnik od samego początku wie, że ma do czynienia z ekspertem w swojej dziedzinie, a jednocześnie praktykiem doskonale go rozumiejącym. Zarówno nauczyciel stażysta, jak i kontraktowy czy mianowany znajdą w tej pozycji odpowiedź na wszystkie nurtujące ich pytania dotyczące awansu. Dowiedzą się w sposób niezwykle praktyczny, m.in. jak powinni napisać wniosek o rozpoczęcie stażu, jak sporządzić plan rozwoju zawodowego, jak go realizować i zbierać informacje o swojej pracy, jak przygotować sprawozdanie z realizacji planu, a także na co zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy egzaminu. Wszystkie te informacje są ściśle skorelowane z wymaganiami, jakie stawia nauczycielom religii specyfika tego przedmiotu i poparte przykładami, podpowiedziami, a nawet sugestiami co do zastosowania konkretnych sformułowań. Dla bardziej wymagających na końcu została zamieszczona bogata bibliografia, przytaczająca dokumenty zarówno państwowe, jak i kościelne, a także bogatą literaturę przedmiotu.
    Na szczególne podkreślenie zasługuje szata edytorska. Książka jest przykładem najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie. Szereg podkreśleń, oznaczenia miejsc szczególnie istotnych, pogrubienia, ramki, uwagi na marginesach stron czynią Awans zawodowy... niezwykle praktycznym poradnikiem, ułatwiającym korzystanie z niego nawet początkującym nauczycielom. Nauczyciel religii dostaje do ręki pozycję, która czyni procedurę awansu bardzo jasną, zrozumiałą i wręcz przyjazną. Nie ulega więc wątpliwości, że każdy nauczyciel religii, realizujący awans zawodowy, powinien mieć tę książkę w swojej bibliotece. Należy mieć też nadzieję, że pozycji tego rodzaju będzie ukazywać się coraz więcej.

Ks. Paweł Mąkosa    

    Zamówienia: Redakcja Wydawnictw Pastoralnych, ul. Kurpińskiego 55a, 02-733 Warszawa, tel. (022) 543-93-14, fax (022) 843-33-17, email: info@pastoralne.pl; www.pastoralne.pl.

Ks. Paweł Mąkosa - dr katechetyki, asystent w Katedrze Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej KUL, wykładowca w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu.

Copyright by Drukarnia i Księgarnia Św.Wojciecha Sp. z o.o.

strony internetowe Strony internetowe Poznań, Agencja Reklamowa Poznań, Systemy Zarządzania Treścią Agencja Reklamowa eCreo