4 najważniejsze kierunki realizacji polityki oświatowej

11.07.2016
Priorytety na rok szkolny 2016/2017

Polityka oświatowa państwa na rok szkolny 2016/2017

4 najważniejsze kierunki realizacji polityki oświatowej

Jak co roku na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty minister edukacji narodowej określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. W roku szkolnym  2016/2017 są to:

1)        Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.

2)        Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach.

3)        Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4)        Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Główne kierunki działań z zakresu nadzoru pedagogicznego

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

W zakresie kontroli:

1)        w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej”,

2)        w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych – „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu”,

3)        w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”

W zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie  wymagań:

1)      „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”,

2)      „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

3 obszary monitorowania

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie obejmie:

1)      „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.

2)      „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.

3)      „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Nowości wydawnicze