Dofinansowanie do podręczników na rok szkolny 2016/2017 – projekt rozporządzenia

29.05.2016
Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, które określa formę pomocy oraz osoby uprawnione do dofinansowania do podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. W roku szkolnym 2016/2017 program ma objąć ok. 62 tys. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Poznaj szczegóły programu na nowy rok szkolny!
Kogo obejmie pomoc na zakup podręczników…

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, lub do kształcenia w zawodach dla uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje:

 • uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcących szkół baletowych, lub liceów plastycznych,
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkół podstawowych, III gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych (przysługuje uczniom klas I-III szkół podstawowych jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).
… a jakich uczniów program nie dotyczy

W 2016 r. program nie obejmuje uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. Tych uczniów obowiązują odrębne zasady zaopatrzenia w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej – podręczniki te są bezpłatne.

Składanie wniosków – terminy i wymagania

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.

Projekt przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy ustala:

 • odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły,
 • w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – termin ustala minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • w przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa – termin składania wniosków ustala minister właściwy do spraw rolnictwa.
 

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (projekt z 17 maja 2016 r.).
Nowości wydawnicze