Katecheta 10/1999
Katecheta 10/1999
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
SOS! Zabija się życie... ale ŻYCIE zwycięży!
o. Daniel-Ange
KSIĄŻKA
34,90 zł 5,00 zł

„VERBA DOCENT…”

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
z dnia 30 czerwca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
 
    Na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:
 
    § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 i z 1993 r. Nr 83, poz. 390) wprowadza się następujące zmiany:
    1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: "w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.";
    2) w § 1:
    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponad podstawowych i ponad gimnazjalnych, zwanych dalej <>, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:
    1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
    2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie,
    b) w ust. 3 po wyrazach "nieuczestniczenie w" dodaje się wyrazy "przedszkolnej albo";
    3) w § 2:
    a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
    1. Przedszkole i szkoła maja obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
    2. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż trzy.
    3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.
    b) w ust. 4 po wyrazach "organ prowadzący" dodaje się wyrazy "przedszkole lub";
    4) § 4 otrzymuje brzmienie:
    § 4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przestawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii;
    5) § 5 otrzymuje brzmienie:
    § 5.1. Przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej <>, wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez:
    1) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego,
    2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
    2. Cofnięcie skierowania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu lub szkole. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola lub szkoły oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.
    3. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym albo uczący na terenie kilku szkół lub przedszkoli jest zatrudniony przez dyrektora szkoły lub przedszkola wskazanego przez organ prowadzący, o którym mowa w §2 ust. 2, lub przez organ wskazany w porozumieniu, o którym mowa w §2 ust. 3.
    4. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela;
    6) § 6 otrzymuje brzmienie:
    § 6. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej;
    7) w § 7 w ust. 2 po wyrazach "przez szkołę" dodaje się wyrazy "lub przedszkole" oraz po wyrazie "szkoły" dodaje się wyrazy "lub przedszkola";
    8) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    1. Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych;
    9) w § 11:
    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    1. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości organom sprawującym nadzór pedagogiczny.
    b) w ust. 2 po wyrazie "szkoły" dodaje się w nawiasie wyraz "przedszkola",
    c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    3. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego mogą być przekazywane odpowiednio biskupowi diecezjalnemu Kościoła Katolickiego oraz właściwym władzom zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.
    § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że w odniesieniu do:
    1) sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów - wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.,
    2) szkół ponadgimnazjalnych - wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.
 
Minister Edukacji Narodowej
M. Handke
Dziennik Ustaw nr 67, Poz. 753 i 754