„VERBA DOCENT…”

Encyklika "Fides et ratio" jako inspiracja dla wychowania katolickiego
Autor: ks. Piotr Tomasik
Jak wychowywać? Jakie wartości są ważne w wychowaniu? Na jakiej płaszczyźnie ma się spotykać pedagogika świecka i religijna? To wszystko są pytania, jakie zadają sobie dzisiaj w Polsce pedagodzy i katechetycy. Sytuacja, w jakiej znajduje się szkoła polska, sytuacja reformy szczególnie wyostrza takie pytania. Sprowadzają się one w istocie do problemu, jak szkoła ma lepiej służyć uczniowi w jego osobowym rozwoju. Aby to rozstrzygnąć, trzeba ustalić, co rozumiemy pod pojęciem pełnego osobowego rozwoju, jakie wartości realizują ten rozwój, a co go hamuje. Dyskusja o polskiej szkole ma zatem podłoże głębsze niż tylko pedagogiczne czy katechetyczne. Sięga do pytań, jakie rozstrzyga się na gruncie filozofii wychowania, czy w ogóle filozofii.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.