RECENZJE

Hans-Georg Ziebertz Religijność i wychowanie w świecie pluralistycznym
Autor: Zbigniew Marek SI
Wydawnictwo WAM, Kraków 2001
Omawiana książka zawiera teksty wykładów wygłoszonych przez prof. Hansa Georga Ziebertza w listopadzie 2001r. na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Autor książki podejmuje zasadnicze pytania związane z wychowaniem religijnym w społeczeństwie pluralistycznym.
Przyjmując, że H-G. Ziebertz postrzega i omawia problematykę wychowania religijnego przede wszystkim z perspektywy stanu religijności Europy Zachodniej należy uznać, że fakt ten nie zwalnia nas od uważnej jej lektury. Taka potrzeba wynika przede wszystkim z tego, że w naszym kraju rościmy sobie prawo do wychowania religijnego. Jednocześnie coraz wyraźniej dostrzegamy, że takie wychowanie podlega wielu bardzo zróżnicowanym wpływom.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.