MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jak rozwiązywać konflikty młodzieży z rodzicami
Autor: Anna Maciocha
Dla szkoły średniej
Cel  ogólny: zapoznanie się z refleksją nad przyczynami konfliktów młodych ludzi z rodzicami; motywowanie do rozwiązywania problemów w duchu IV przykazania Dekalogu.
Cele  operacyjne:
  • uczeń potrafi wymienić postawy rodzicielskie na podstawie schematu F. Streita (miłość, wrogość, kontrola, wolność, kochająca swoboda, kochająca kontrola, wroga swoboda, wroga kontrola);
  • uczeń umie scharakteryzować wyżej wymienione postawy;
  • uczeń umie wskazać na własne, właściwe i niewłaściwe sposoby zachowań wobec rodziców;
  • uczeń potrafi wyjaśnić, do czego zobowiązuje Bóg rodziców i dzieci w IV przykazaniu Dekalogu;
  • uczeń umie zastosować Boże wskazania, zawarte w przykazaniu o czci wobec rodziców w konflikcie z nimi.
Metody: niedokończone zdania, dyskusja, pogadanka, wykład.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.