MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Święty Paweł - niestrudzony podróżnik
Autor: Ewa Szajnik
Dla kl. I gimnazjum (wg podręcznika Słowo Boga jest blisko Ciebie)
Cel ogólny: ukazanie św. Pawła Apostoła jako wzoru wiernego i wytrwałego głosiciela Ewangelii.
Metody pracy: pogadanka, wykład, praca z tekstem źródłowym, z podręcznikiem, z mapą, drama, inscenizacja, konferencja prasowa, tekst do uzupełnienia.
Formy pracy:indywidualna, zespołowa, w grupach.
Środki dydaktyczne:Pismo św. (Dz 14, 8-20), mapa: „Podróże św. Pawła” oraz mapki do wklejenia do zeszytu, scenariusz inscenizacji: „Uzdrowienie kaleki w Listrze”, scenariusz konferencji prasowej, odbitki tekstów do uzupełnienia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.