MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Przeciwdziałanie agresji. Szkolny program profilaktyczny
Autor: Barbara Woźnica
Dla szkoły podstawowej
Cel ogólny: kształcenie postaw w myśl zasady: „Aby jemu było dobrze i z nim było dobrze”.
Cele szczegółowe:
- uświadomienie, iż zjawisko agresji wykracza poza normy ogólnie przyjęte;
- rozwijanie umiejętności ukierunkowania własnych potrzeb w zgodzie z normami ogólnie przyjętymi;
- umiejętność godzenia dążenia do dobra własnego z dobrem innych;
- wzbudzenie motywacji do niwelowania zachowań agresywnych;
- kształtowanie wrażliwości na postawy agresywne;
- kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka.
Przewidywane efekty:
- uczeń ma wiedzę na temat agresji jako zjawiska negatywnego;
- umiejętnie przełamuje bariery komunikacyjne i rozwiązuje konflikty;
- zachowuje się empatycznie w stosunku do innych;
- aktywnie przeciwdziała przejawom agresji;
- nawiązuje przyjazne relacje w grupie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.