Forum „katechety"

Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu papieża Jana Pawła II
Autor: s. Krystyna Piwowar BDNP
Artykuł archiwalny
Wychowanie jest pojęciem wieloznacznym; jest różnie definiowane. Określa je pedagogika, psychologia, jak również Magisterium Kościoła, przy czym warto zaznaczyć, że na ten temat wypowiedział się, prawie czterdzieści lat temu, Sobór Watykański II w swojej Deklaracji o wy­chowaniu chrześcijańskim (Gravissimum educationis) z dnia 28 października 1965 roku. Pontyfikat papieża Jana Pawła II, podziwiany już przez ponad ćwierć wieku, zawiera również nauczanie na temat wychowania. Podejmowa­nie tego zagadnienia przez najwyższy Autorytet w Kościele jest tym bardziej ważne, że sam Pa­pież wiąże z dziećmi i młodzieżą, a więc z ich przygotowaniem do samodzielnego i odpowie­dzialnego życia, wielkie nadzieje, co sam wielo­krotnie podkreślał, np. w czasie Światowych Dni Młodych. Prezentowany artykuł, na kanwie ogólnych wskazówek na temat wychowania, pragnie ukazać poszczególne elementy wy­chowania chrześcijańskiego, które zostały wskazane przez papieża Jana Pawła II.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.