MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Zawód czy powołanie?
Autor: Adam Maniura
Dla klas ponadgimnazjalnych
Cele:
-   zwrócenie uwagi młodzieży na nadprzyrodzony charakter powołania;
-   uzmysłowienie faktu współodpowiedzialności za jakość powołań do kapłaństwa po­przez modlitwę za kapłanów;
-   przybliżenie młodzieży obowiązków kapłanów;
-   uzmysłowienie młodzieży powszechności kapłaństwa w Kościele;
-   uzmysłowienie uczniom, że media, np. telewizja, są najczęściej stronnicze i że treści
przez nie prezentowane należy przyjmować krytycznie.
Pomoce dydaktyczne: foliogramy, teksty: Ewangelii, Tomasza z Akwinu i prawa kanonicz­nego, losy, muzyka, w miarę możliwości kamera video.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.