Forum „katechety"

II Międzynarodowa Konferencja: "Stop przemocy w szkole i na ulicy". Antidotum wobec zła, przemocy i agresji
Autor: Marianna Styczyńska
Artykuł archiwalny
W dniach 24-26 listopada 2003 r. odbyła się w Warszawie, z inicjatywy ks. Bronisława Pawła Rosika, II Międzynarodowa Konferen­cja Stop przemocy w szkole i na ulicy". Anti­dotum wobec zła, przemocy i agresji. Konfe­rencja ta stanowiła kontynuację programu „Stop przemocy", rozpoczętego podczas I Międzynarodowej Konferencji „Stop prze­mocy - o godność człowieka".
Organizatorami programu byli: Minister­stwo Edukacji Narodowej i Sportu, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN. Propozycja udziału w tejże konferencji skie­rowana została do wszystkich tych, którzy chcą kształtować umiejętności prospołeczne, asertywne, udoskonalać komunikację i relacje z innymi, a przez to aktywnie niwe­lować zjawisko agresji i niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, co w efekcie może wpłynąć na podniesienie kwalifikacji w zakresie kształtowania kompe­tencji potrzebnych do pracy z dziećmi i mło­dzieżą.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.