Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz - Jan Paweł II
Tomasz i Anna Wełniak
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,90 zł

Forum „katechety"

W jaki sposób przezwyciężać obojętność młodzieży wobec katechezy?
Autor: Anna Zellma
Artykuł archiwalny
We współczesnej rzeczywistości kateche­tycznej wyraźnie widoczny jest wzrost obojęt­ności młodzieży wobec zagadnień podejmo­wanych na lekcjach religii. Katecheci niemal codziennie doświadczają tego, że uczniowie nie interesują się tematyką katechez. Brakuje im zapału i motywacji do aktywnego udziału w lekcjach religii. Jednocześnie uczniowie przejawiają jawne lub ukryte zachowania, zmierzające do kontestacji głoszonych przez katechetę treści. Obserwacje utwierdzają w przekonaniu, że katechizowani są negatyw­nie nastawieni do nauczyciela religii. Charak­teryzuje ich wrogość, nieufność i podejrzli­wość. Młodzież umacnia w sobie liczne wa­rianty nowego indyferentyzmu. Wszystko to sprawia, że narasta erozja efektywnego speł­niania przez nauczycieli religii elementarnych funkcji katechetycznych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.