Katecheta 9/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
W szkole miłości św. Pawła
s. Urszula Kłusek SAC
KSIĄŻKA
1,00 zł

KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Awans zawodowy nauczyciela i związane z nim terminy
Autor: ks. Piotr Kuś
Artykuł archiwalny
Początek września to czas rozpoczynania stażu, który powinien zakończyć się nadaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego. U pro­gu nowego roku szkolnego warto więc zwrócić uwagę na niektóre terminy związane z rozpoczę­ciem i zakończeniem stażu.
Początek stażu
Karcie Nauczyciela jest napisane, że „(...) nauczyciel rozpoczyna staż z począt­kiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpo­czyna staż bez złożenia wniosku"1. Ustawo­dawca dodaje również, że „(...) przypad­ku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego"2. Wynika z tego, że umowa mu­si być zawarta wraz z początkiem roku szkolnego, a nauczyciel kontraktowy i na­uczyciel mianowany mają dwa tygodnie na złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Jeśli nauczyciel spełnia wymagania kwalifikacyj­ne i złożył wniosek w odpowiednim termi­nie, dyrektor nie może odmówić rozpoczę­cia stażu.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodo­wego
„W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły"3. Karta Nauczyciela nie precyzuje terminu przedstawienia planu dyrektorowi ani terminu zatwierdzenia tegoż planu. Jednak Minister Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu określił, że „(...) plan rozwoju zawodowego nauczyciela za­twierdza dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć4". Wspomniane roz­porządzenie nie określa terminu przedstawie­nia planu dyrektorowi, lecz jedynie termin za­twierdzenia planu rozwoju zawodowego przez dyrektora. Odnośnie więc do terminu przedstawienia planu warto porozumieć się w taki sposób, który z jednej strony pozwoli nauczycielowi dobrze przemyśleć tworzony plan rozwoju zawodowego, a z drugiej umoż­liwi dyrektorowi zapoznanie się z tym planem i zatwierdzenie go w- przepisanym prawem -terminie.
Problem z zakończeniem stażu
Na koniec wreszcie trzeba zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję prawa, która umożliwia katechecie rozpoczęcie stażu, lecz zdaje się z góry przesądzać o jego negatyw­nym zakończeniu, także przy pozytywnej oce­nie realizacji planu rozwoju zawodowego! „Kwalifikacje do nauczania religii w dotych­czasowych szkołach zasadniczych oraz w przedszkolach, sześcioletnich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawo­dowych (...) posiadają (...) studenci wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwar­tego roku - jeśli kontynuują studia"5. Jeśli więc katecheta rozpoczyna pracę w szkole po ukończeniu czwartego roku (kontynuując stu­dia) - uczy zgodnie z wymaganymi kwalifika­cjami i automatycznie rozpoczyna staż na sto­pień nauczyciela kontraktowego. Wspomnia­ny staż, trwający 9 miesięcy6, kończy więc 31 maja. Wydawać by się mogło, że w interesie samego nauczyciela jest jak najszybsze wsz­częcie dalszych procedur w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego. Okazuje się jednak, że aby uzyskać kolejny stopień awan­su, nauczyciel musi spełniać wymagania kwa­lifikacyjne, o których mówi art. 9, ust. 1, pkt 1 Karty Nauczyciela7. W cytowanym punkcie przeczytać możemy, że nauczyciel musi po­siadać wyższe wykształcenie. Prawdopodo­bieństwo, że zdąży zdać wszystkie egzaminy oraz obronić pracę magisterską jest niewiel­kie. Zauważyć trzeba, że wyższe wykształcenie nie jest potrzebne do zakończenia stażu, lecz dopiero do nadania kolejnego stopnia awansu. W interesie nauczyciela jest więc, by postępowanie kwalifikacyjne odbyło się wów­czas, gdy zainteresowany będzie już po obro­nie pracy magisterskiej. W tym celu należy zwrócić uwagę na trzy sprawy:
a) „(...) sprawozdanie z realizacji  planu rozwoju zawodowego nauczyciel składa dy­rektorowi szkoły w terminie 30 dni od dnia za­kończenia stażu"8 - a więc do 30 czerwca;
b) „(...)   nauczyciel  stażysta  (...)  składa wniosek o podjęcie (...) postępowania kwalifi­kacyjnego (...) w ciągu 14 dni od dnia otrzy­mania pozytywnej oceny dorobku zawodowe­
go za okres stażu"9 - a więc, nawet przy natychmiastowej ocenie dyrektora, do 14 lipca; c) „(...) w przypadku złożenia wniosku (...) po dniu 30 czerwca tego roku (...) postępo­wanie kwalifikacyjne (...) powinno być podję­te i zakończone nie później niż w styczniu lub lutym następnego roku kalendarzowego"10 -co daje katechecie dodatkowe pół roku na obronę pracy magisterskiej i umożliwia uzy­skanie stopnia nauczyciela kontraktowego.
 
ks. Piotr Kuś - katecheta w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu, refe­rent Referatu Katechetycznego i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.
 
1  Karta Nauczyciela, rozdz. 3a, art. 9d, ust. 1.
2  Tamże, rozdz. 3a, art. 9d, ust. 1a.
3  Tamże, rozdz. 3a, art. 9c, ust. 3.
4  Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 825: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 744: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli), § 6, ust. 5.
5  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr 4, z dnia 15 września 2000 r.: Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii, § 2, ust. 3.
6  Karta Nauczyciela, rozdz. 3a, art. 9c, ust. 1, pkt 1.
7  Tamże, rozdz. 3a, art. 9b, ust. 1.
8  Rozporządzenie..., § 6, ust. 4.
9  Karta Nauczyciela, rozdz. 3a, art. 9d, ust. 2.
10 Rozporządzenie..., § 8, ust. 3.