Katecheta 5/2006
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Opactwo
James Martin
KSIĄŻKA
26,90 zł 22,90 zł

RECENZJE

ks. Radosław Chałupniak Między katechezą a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole publicznej w Niemczech w latach 1945-2000
Autor: ks. Paweł Mąkosa
Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005
Zamówienia: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teo­logicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Kard. Ko­minka 1a, 45-032 Opole, tel. (0-77) 44-11-502.

Nauczanie religii obecne jest w publicznym systemie oświaty wielu krajów Europy i świata. Wciąż jednak trwa dyskusja nad kształtem te­go szkolnego przedmiotu. Praktycy i teoretycy zadają pytania... Czy ma to być ka­techeza czy raczej religio­znawstwo? Czy lekcja religii powinna być wy­chowaniem do wiary czy tylko informacją o re­ligii? Pytania te rozbrzmiewają coraz głośniej także w Polsce, szczególnie w obliczu pogłę­biających się procesów laicyzacji i sekularyza­cji. Jakie zatem ma być współczesne naucza­nie religii? Wielu katechetyków stoi na stanowi­sku, że w szkole (szczególnie polskiej) jest możliwa prawdziwa katecheza prowadząca do osobistej więzi z Jezusem. Wielu twierdzi, że  co prawda możliwe jest w szkole wypełnie­nie funkcji nauczania, że szanse powodzenia - przy spełnieniu pewnych warunków - ma wy­chowanie religijne, jednak bardzo trudno jest realizować w szkole funkcję mistagogiczną ka­techezy. Czy zatem można mówić o kateche­zie szkolnej czy raczej o nauczaniu religii, a ka­techezę należy umieścić przy parafii? Choć teoretycznie problem ten był już wielokrotnie wyjaśniany, to w praktyce rozwiązanie wydaje się dość odległe.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.