Katecheta 6/2006
Katecheta 6/2006
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Gdzie spotykamy Jezusa? Pytania o kościół, sakramenty i wiarę
Albert Biesinger, Helga Kohler-Spiegel
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł

RECENZJE

R. Adler, L. Rosenfeld, R Proctor Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się.
Autor: ks. Marek Dziewiecki
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006
R. Adler, L. Rosenfeld, R Proctor

Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się


Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006
Zamówienia: Dom Wysyłkowy REBIS Sp. z o. o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, tel. (0-61) 867 47 08, 867 81 40, fax. (0-61) 867 37 73, e-mail: rebis@re- bis.com.pl; www.rebis.com.pl.

Proces porozumiewania się między ludźmi jest tak ta­jemniczy, jak tajemniczy i skomplikowany jest czło­wiek. Każdy z nas, przynaj­mniej czasami, przeżywa poważne trudności w zrozu­mieniu samego siebie i w zajęciu dojrzałej postawy wobec siebie. Po­trafimy samych siebie boleśnie zaskakiwać i nie­pokoić. Tym bardziej skomplikowana okazuje się komunikacja międzyludzka, gdyż jest ona efektem spotkania człowieka z kimś innym, kto ma odmienną historię życia, odmienne doświad­czenia, potrzeby i aspiracje. Cenne są zatem ba­dania i publikacje, które pomagają nam zrozu­mieć i poprawić nasz sposób spotykania się i ko­munikowania z samym sobą oraz z innymi ludź­mi. Nie tylko psychologów ucieszy zatem fakt, że staraniem wydawnictwa Rebis w Poznaniu uka­zała się obszerna, gdyż licząca 528 stron, publi­kacja trzech amerykańskich Autorów na temat komunikacji międzyludzkiej. R. B. Adler (Santa Barbara City College), L. B. Rosenfeld (Universi­ty of North Carolina) oraz R. F. Proctor (Northern Kentucky University) są autorami książki, którą można uznać za podręcznik uniwersytecki z za­kresu psychologii porozumiewania się. Polskie tłumaczenie tej książki ukazało się po raz pierw­szy i zostało dokonane w oparciu o dziewiąte wydanie oryginału w języku angielskim (Harco- urt 2003).
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.