Katecheta 1/2007
Katecheta 1/2007
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

RECENZJE

Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra Lectio divina na każdy dzień roku. Czas Adwentu
Autor: ks. Jan Kochel
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006
Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra
 
Lectio divina na każdy dzień roku. Czas Adwentu
 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006
 
Radość budzi fakt, że coraz więcej katolików sięga po księgę Pisma Świętego. Niestety, dla wielu z nich ta piękna przygoda szybko przemija. Na przeszkodzie stają zniechęcenie lub trudności płynące z doboru niewłaściwej metody lektury Biblii. Wypróbowaną drogą pogłębienia i zakosztowania słowa Bożego jest praktyka lectio divina, która składa się z kilku etapów: od czytania (lectio), przez rozważanie (meditatio), modlitwę (oratio – contemplatio) aż po życie według Słowa (actio). Praktykowana od wieków w Kościele medytacyjna i modlitewna lektura Pisma Świętego musi prowadzić do życia nacechowanego zażyłością z Chrystusem i Jego nauczaniem, co jest też celem każdej katechezy (por. Ct 5). Dlatego potrzebę lectio divina potwierdzają Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1177; 2708), dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele (IV, C 2-3) i Dyrektorium ogólne o katechizacji (DOK 127, 239). Natomiast polskie Dyrektorium katechetyczne (2001) precyzuje: „Jednym z zadań katechezy jest wprowadzenie we właściwe rozumienie Biblii i rozmiłowanie w takim jej czytaniu, żeby można było odkryć zawartą w niej prawdę Bożą i skłonić czytającego do udzielenia odpowiedzi na orędzie, które Bóg swoim słowem kieruje do ludzkości” (PDK 58). Nie ma zatem lepszego sposobu poznania orędzia zbawienia, jak zdobycie umiejętności modlenia się i słuchania słowa Bożego, a także życia według jego wskazań.
Dobrze prowadzona katecheza biblijna jest najlepszym wprowadzeniem w praktykę lectio divina. Do ożywienia znanej praktyki zapewne przyczyniła się nowa seria wydawnicza Sióstr Loretanek z Warszawy. To, cenione w kraju Wydawnictwo, sięgnęło po popularną publikację (pięć wydań w latach 1999-2005), która jest owocem współpracy wielu fachowców z zakresu egzegezy, liturgiki i duchowości pochodzących z różnych kręgów kulturowych i duchowych. Nad polskim przekładem - jako redaktor naukowy – czuwał ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.
Pierwszy tom, obejmujący teksty z okresu Adwentu, został opracowany przez dwóch autorów: o. Georgio Zeviniego SDB i ks. Pier Giordano Cabra FN. Pierwszy z autorów jest znanym biblistą włoskim, profesorem zwyczajnym Pisma Świętego, dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie i rektorem Międzynarodowego Kolegium Teologicznego Cremisan w Jerozolimie. To autor wielu publikacji biblijnych, w tym poświęconych lectio divina (por. Lectio divina we wspólnocie chrześcijańskiej. Duchowość – Metoda – Praktyka, Kraków 2004). Drugi jest kapłanem Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazaret, konsultantem watykańskiej Kongregacji dla Instytutów Życia Konsekrowanego, specjalistą od duchowości chrześcijańskiej (por. Życie braterskie oraz Krótka medytacja o ślubach, Kraków 2001).
Każdy z tomów – oprócz wprowadzenia i klasycznych etapów drogi lectio divina – zawiera teksty zaczerpnięte z pism Ojców Kościoła, świętych, mistrzów życia duchowego oraz autorów współczesnych (m. in. Jana Pawła II, Benedykta XVI, S. Kierkegaarda, kard. G. Danneelsa…), nawiązujące do codziennej lektury Pisma Świętego. Teksty te zostały dobrane i opracowane w sposób bardzo trafny i inspirujący czytelników.
W części wstępnej ważną rolę spełnia rozdział poświęcony liturgii słowa w danym okresie liturgicznym. Dział ten ułatwia uczniom „szkoły Słowa” uświadomić sobie potrzebę nie tylko osobistego słuchania słowa Bożego, ale także wspólnotowej lektury Kościoła, który stale karmi się „Słowem życia” (por. J 6,63; 8,47; 17,17). Niezwykle przydatny jest również ilustrowany dodatek Lectio divina na każdy dzień roku, dołączony do każdego tomu. Dla młodych - wyrosłych w dobie kultury obrazu - przekaz wizualny stanowi nieodzowną pomoc w przyjęciu oczywistych prawd. Obrazy i komentarze przypominają ikonki znane z systemu Microsoft Word.
Chociaż półki księgarskie uginają się dziś pod ciężarem nowych publikacji popularyzujących starożytną praktykę modlitewnej lektury Biblii, to właściwie nigdy nie będzie ich za wiele. Wydaje się natomiast, że ów „nadmiar” jest zapowiedzią nowej wiosny biblijnej i odpowiedzią na wołanie proroka: „Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słowa Pańskiego” (Am 8,11).
Patronat Dzieła Biblijnego gwarantuje nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale poszerza również krąg odbiorców. Coraz bardziej widoczna aktywność stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju apostolatu biblijnego w naszym kraju, budzi uzasadnioną nadzieję. Potwierdza to również fakt, że od dawna oczekiwana współpraca biblistów, duszpasterzy i katechetów już zaczyna przynosić błogosławione owoce. Do dalszej współpracy zachęca papież Benedykt XVI, który w przemówieniu skierowanym do uczestników Kongresu z okazji 40. rocznicy Dei Verbum powiedział: „Praktyka [lectio divina], jeśli będzie się ją skutecznie stosować, przyniesie w Kościele – jestem o tym przekonany – nową duchową wiosnę. Jako stały element duszpasterstwa biblijnego lectio divina winna być zatem coraz bardziej propagowana, również przy użyciu nowych metod, starannie dobranych i dostosowanych do naszych czasów. Nigdy nie można zapomnieć, że słowo Boże jest »lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce«” (por. OsRomPl 26 (2005) 11/12, s. 25).
 
ks. Jan Kochel