„VERBA DOCENT…”

Andrzej Sobieraj
Nie sposób zebrać w krótkim zarysie i ocenić dorobku ostatniego dwudziestolecia wielkiej sprawy Kościoła, jaką jest katecheza, zwłaszcza, jeśli uzmysłowimy sobie, że jej powrót do szkoły był związany z wielkimi nadziejami i emocjami, mającymi często charakter bardziej ideowy niż merytoryczny. Z drugiej strony, czas płynie, katecheza współistnieje z innymi przedmiotami, z którymi powoli, lecz systematycznie się integruje, które wspiera, czasem interpretuje i objaśnia, czerpiąc jednocześnie treści istotne, niezbędne do rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i katechetyczno-kerygmatycznego. Słowem, jest w miarę obecna i aktywna, podnosi godne sprawy, przynosi duchowe, społeczne i intelektualne owoce. Z tego też powodu można podjąć próbę refleksji nad obecnością katechezy w szkole[1].
ks. Stanisław Dziekoński
Każda rocznica jest znakomitą okazją do wspomnień, analiz, podsumowań i wyciągania wniosków na przyszłość. W historii Kościoła polskiego, podobnie jak w historii szkolnictwa czy szerzej rzecz ujmując powojennej edukacji, ważnym momentem był powrót, dwadzieścia lat temu, katechezy lub jak kto woli nauczania religii do szkół.Użycie tych dwóch sformułowań, katecheza i nauczanie religii, w odniesieniu do misji katechetycznej Kościoła w szkole nie jest przypadkowe, ponieważ nie należy do rzadkości fakt, że zarówno w języku potocznym, jak też w refleksji naukowej używa się ich zamiennie. W dużej części zależy to od tego, jak postrzegamy katechezę, z czym ją utożsamiamy, jakie cele i zadania stawiamy jej w formowaniu wiary. Na ile jest ona dla nas jedynie procesem dydaktycznym, a na ile widzimy w niej rzeczywistość, która kształtuje nie tylko umysł, ale i serce, wychowując i wprowadzając w życie sakramentalne i we wspólnotę wierzących; oczywiście nie zapominamy o jej ewangelizacyjnym wymiarze, coraz częściej podnoszonym i wieloaspektowo rozpatrywanym przede wszystkim na skutek, przybierających na sile, procesów dechrystianizacji i laicyzacji.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.