Katecheta 12/2011
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz bierzmowanie
Piotr Krzyżewski
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Kościół - naszym domem. Program szkolnych rekolekcji wielkopostnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej , skorelowanych z tematem roku duszpasterskiego 2011/2012 "Kościół naszym domem"
Autor: Aneta Rayzacher-Majewska
Artykuł archiwalny
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła i odkrywaniu własnego miejsca we wspólnocie;
– ukazanie biblijnego wezwania do budowania jedności i wspólnoty z Bogiem oraz ludźmi;
– wskazanie na możliwość utożsamiania pojęć ‘kościół’ i ‘dom’ w sensie religijnym, ze zwróceniem uwagi na ich dwojakie znaczenie;
– rozwijanie umiejętności odczytywania zobowiązań wypływających z przynależności do Kościoła;
– pogłębianie zaangażowania i współodpowiedzialności za rodzinę Bożą.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
– na podstawie doświadczenia i tekstów kultury rozumie wartość domu w życiu człowieka i potrzebę jego posiadania;
– wskazuje na właściwe relacje międzyludzkie, zapewniające szczęście w domu rodzinnym i innych wspólnotach;
– odnosząc się do swoich obowiązków w domu, potrafi podać przykłady zobowiązań wobec wspólnoty Kościoła;
– rozumie „mieszkanie z Bogiem” jako aktywny udział we wspólnocie Kościoła;
– po analizie wybranych tekstów biblijnych potrafi odnieść obraz domu do wspólnoty Kościoła;
– sam stwierdza, że spotkania z Jezusem w sakramentach i podczas modlitwy są konieczną konsekwencją przyjaźni z Bogiem;
– na podstawie perykop Mt 7,24-24 i Łk 19,1-10 wyjaśnia własnymi słowami, w jaki sposób udział w życiu Kościoła pomaga być lepszym;
– wymienia różne przejawy odpowiedzialności za Kościół i stara się je realizować;
– rozumie potrzebę korzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie Wielkiego Postu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.