KŁOPOTLIWE PYTANIA

Jakie grzechy narodu wybranego piętnował prorok Micheasz?
Autor: Dariusz Adamczyk
Artykuł archiwalny
Micheasz żyje i działa w VIII wieku, w okresie rządów Jotama, Achaza i Ezechiasza, a miejscem jego wystąpień jest Juda (Mi 1,1). To prorok współczesny Izajaszowi. Zna postępowanie Izraelitów w obydwu królestwach – izraelskim i judzkim oraz dostrzega szerzącą się w nich nieprawość. Prorok ogłasza Izraelowi jego występki i grzechy: „Ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa, abym ogłaszał Jakubowi jego występki, grzech jego – Izraelowi” (3,8). Kontynuując misję Amosa i Ozeasza, Micheasz krytykuje dewiacje kultowe w Izraelu oraz występuje w obronie sprawiedliwości i miłości braterskiej w narodzie. Główny temat Księgi Micheasza dotyczy upomnienia i zapowiedzi kary oraz nadchodzącego sądu Bożego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.