Katecheta 9/2012
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

„...EXEMPLA TRAHUNT”

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Katecheza dla młodzieży i dorosłych.
Dorota Szlendak
Osoby: Narrator I, Narrator II, Narrator III, Głos, Głos Abrahama, Osioł, Anioł I, Anioł II, Abraham, Izaak, Sługa.Namiot. Przed namiotem mała stajnia, w której pasie się osiołek. W cieniu sceny Anioł I. Z daleka widoczne góry. Wchodzą narratorzy.
ks. Dariusz Dogondke
Określenie religia Księgi odnosi się zazwyczaj do trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w odniesieniu do roli, jaką w każdej z nich odgrywają uważane za święte pisma, czyli Stary Testament (Biblia hebrajska) dla żydów, Stary i Nowy Testament (a zwłaszcza ewangelie) dla chrześcijan oraz Koran dla muzułmanów. Czy jednak można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią Księgi? Choć na ogół jednym tchem wymienia się wszystkie trzy religie monoteistyczne jako religie Księgi, to jednak w przypadku chrześcijaństwa należałoby podjąć głębszą refleksję rewidującą w pewnym sensie powyższe twierdzenie. Wydaje się bowiem, że chociaż pod wieloma względami Pismo Święte stanowi podstawę naszej wiary, to jednak nie jest ono jedynym wyznacznikiem tego, w co wierzymy.
Dorota Szlendak
Cele: dziecko zapoznaje się z treścią Przypowieści o chwaście; wypowiada się na temat przypowieści oraz własnych doświadczeń interpersonalnych i przyrodniczych;wysłuchuje utworów: Powrót Peer Gynta. Burzliwy wieczór na morzu i Poranek ze suity Peer Gynt Edvarda Griega; ilustruje ruchem utwory muzyki poważnej; maluje obrazek przedstawiający pole.Rodzaje aktywności:słowna, ruchowa, plastyczna.Formy pracy: z całą grupą.Pomoce: tekst wiersza D. Szlendak Chwast w zbożu, zdjęcia pola pszenicy, kłosy zboża (dla każdego dziecka), zdjęcia chwastów, płyta CD z utworami Powrót Peer Gynta. Burzliwy wieczór na morzu i Poranek ze suity Peer Gynt Edvarda Griega, farby, kartki, pędzle, reprodukcje obrazów Żeńcy Włodzimierza Tetmajera oraz Żniwiarze Marka Langowskiego.
Aleksandra Bałoniak
Cele katechetyczne wymagania ogólne:analiza i interpretacja treści zawartych w Piśmie Świętym oraz Katechizmie Kościoła katolickiego na temat pewności w wierze; zainteresowanie sposobami rozwijania swojej wiary.Treści nauczania wymagania szczegółoweWiedza: na podstawie doświadczenia uczeń omawia sposoby radzenia sobie z trudnościami w wierze; na podstawie analizowanych tekstów biblijnych i Katechizmu Kościoła katolickiego uczeń wyjaśnia, jak zdobywać pewność w wierze;na podstawie analizowanych tekstów uczeń definiuje własne zaangażowanie w rozwój duchowy; na podstawie poznanych treści uczeń definiuje termin wiara pewna; na podstawie analizowanych tekstów uczeń wskazuje, że wzrastanie w wierze dokonuje się przez dążenie do świętości.Umiejętności: po katechezie uczeń analizuje swoje życie, oceniając stopień zaangażowania w wiarę; po katechezie uczeń podaje różnice między wątpliwościami a wiarą pewną; po katechezie uczeń podaje przykłady z Pisma Świętego, które dają nam pewność w wierze.Formy organizacji zajęć: indywidualna, grupowa, partnerska, zbiorowa.Metody dydaktyczne: rozmowa kierowana, recepta, kolorowe kapelusze, miniwykład.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.