MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Czary-mary... Nie mam wiary?
Autor: Anna Lemieszonek
Youcat 356-358
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
- analiza i interpretacja treści zawartych w Piśmie Świętym oraz w Katechizmie Kościoła katolickiego dla młodych „Youcat”
- kształtowanie w sobie przekonania, że Bóg powinien zajmować pierwsze miejsce w życiu chrześcijanina
- odkrywanie wartości egzystencjalnej Youcatu.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe Wiedza:
- na podstawie analizowanych tekstów uczeń wymienia wykroczenia przeciwko I przykazaniu
- na podstawie analizowanych tekstów uczeń definiuje pojęcia „ateizm” i „ezoteryka”
- po katechezie uczeń uzasadnia, dlaczego Pan Bóg powinien zajmować pierwsze miejsce w jego życiu.
Umiejętności:
- po katechezie uczeń potrafi uzasadnić, że ateizm nie zawsze jest wykroczeniem przeciw I przykazaniu
- po katechezie uczeń wyjaśnia, dlaczego nie da się pogodzić ezoteryki z wiarą chrześcijańską
- po katechezie uczeń wyjaśnia, jaką rolę w budowaniu relacji z Panem Bogiem odgrywają obrazy, ikony i rzeźby o tematyce religijnej.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.