RECENZJE

Etyka w medycynie Ujęcie interdyscyplinarne Wydawnictwo MediPage, warszawa 2012
Autor: abp Henryk Hoser
Artykuł archiwalny
(red.) Miguel Ángel Monge
Etyka w medycynie
Ujęcie interdyscyplinarne
Wydawnictwo MediPage, warszawa 2012
W ostatnich latach, również w Polsce, rośnie liczba podręczników i opracowań dotyczących bioetyki, nie licząc wyspecjalizowanych w tej dziedzinie czasopism i ukazujących się w nich artykułów. Każda z pojawiających się pozycji pretendujących do całościowego opisu problematyki wyróżnia się odrębnym podejściem, ujęciem i prezentacją tematyki, której złożoność pozostawia duże pole dla przyjętej metody i metodologii przedmiotu.
Trudnością bioetyki jest jej wielowątkowość. Zakłada ona bowiem z jednej strony znajomość biologii człowieka, medycyny i jej zastosowań, trudnych aspektów legislacyjnych i normatywnych, a także zagadnień społecznych i środowiskowych. Z drugiej zaś strony, bioetyka, jak to wynika z jej dychotomicznej nazwy, stanowi konfrontację z refleksją etyczną, określoną aksjologią, spojrzeniem na człowieka w kategoriach moralnych, z ich rozwinięciem i uzasadnieniem.
Bioetyka nie jest pozbawiona obszarów obocznych. Są nimi przemiany współczesnej kultury, ideologiczne tendencje i nurty, silne wpływy zorganizowanych lobby i polityka potężnych instytucji światowych o transgranicznym oddziaływaniu, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy.
Polski czytelnik otrzymuje nowe opracowanie zatytułowane „Etyka w medycynie”, z podkreśleniem spojrzenia interdyscyplinarnego. Jest to dzieło zbiorowe autorów hiszpańskich. Dzięki redakcyjnej współpracy, zespół specjalistów z poszczególnych dziedzin, odznaczających się szczególną kompetencją w omawianych dziedzinach, oferuje teksty komplementarne i spójne.
W czternastu rozdziałach omówione są podstawowe zagadnienia bioetyki w szerokim spectrum zagadnień, w oparciu o bogate piśmiennictwo przedmiotu. Uwagę jednak zwracają wyczerpujące rozdziały dotyczące antropologii filozoficznej, teologicznej i biologicznej, ukazujące podstawę wszystkich bioetycznych rozstrzygnięć. To właśnie odkrycie człowieka, ukazanie kim on jest w jego osobowej jedności, integralności i wynikającej z nich godności, stanowi budowanie kryteriów ocen postępu biotechnologii. Całościowa antropologia uzasadnia jednocześnie bezwarunkową wartość biologicznego istnienia człowieka jako substratu jego działania, wzrostu i rozwoju. Zarówno życie, jak i ciało są nam dane: otrzymane jako dar i zadanie.
„Etyka w medycynie” odznacza się szerokim potraktowaniem bioetyki psychiatrycznej i tożsamości seksualnej człowieka. Znajdują się one w centrum kulturowych mutacji i przyczyniają się do nasilenia ogólnego zagubienia współczesnych, wątpiących co do swego pochodzenia i przeznaczenia jako ludzi, mężczyzn i kobiet, rodziców i dzieci. Precyzyjnie ukazuje związek płciowości i płodności w zakresie bioetyki genetycznej i dalszych epigenetycznych etapów. Omawia niektóre, ale ważne problemy duszpasterskie. Przez swoją klarowność i jednoznaczność stanie się cennym instrumentem nowej ewangelizacji, przywracając blask obrazu Bożego w człowieku. Niech więc znajdzie wzrastającą liczbę wdzięcznych czytelników.

Ks. Henryk Hoser SAC – Arcybiskup Diecezji Warszawsko-Praskiej, Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.