MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Co wspólnego ma „nie kradnij” z odpowiedzialnością za świat?
Autor: Kamilla Frejusz
Youcat 426-427
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
- analiza i interpretacja treści zawartych w Piśmie Świętym oraz w Katechizmie Kościoła katolickiego dla młodych „Youcat”
- ukazanie istoty treści VII przykazania Bożego
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za stworzony świat, za siebie i za drugiego człowieka
- odkrywanie wartości egzystencjalnej Youcatu.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
- na podstawie analizowanych tekstów uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie VII przykazania Bożego
- po katechezie uczeń wymienia sposoby, poprzez które człowiek może współdziałać ze Stwórcą na rzecz stworzonego świata
-po katechezie uczeń wskazuje sens istnienia własności prywatnej.

Umiejętności:
- po katechezie uczeń deklaruje chęć przestrzegania VII przykazania Bożego
- po katechezie uczeń wyjaśnia, dlaczego nie istnieje absolutne prawo własności prywatnej
- na podstawie zdobytych informacji uczeń uzasadnia, dlaczego VII przykazanie nie tylko zabrania zabierania czegoś drugiemu, lecz także domaga się sprawiedliwego administrowania dobrami ziemskimi oraz ich podziału
po katechezie uczeń potrafi uzasadnić, dlaczego nie ma własności bez społecznej odpowiedzialności.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.