MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Czy można nie kochać życia?
Autor: Mariola Andrychowska-Kozłowska
Youcat 378-381
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
• analiza i interpretacja treści zawartych w Katechizmie Kościoła katolickiego
dla młodych „Youcat” i w Piśmie Świętym
• pogłębienie wiedzy dotyczącej wartości życia ludzkiego
• pogłębienie rozumienia przykazania „nie zabijaj”
• odkrywanie wartości egzystencjalnej Youcatu.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
• na podstawie analizy tekstów biblijnych uczeń wyjaśnia, że tylko Bóg jest Panem ludzkiego życia
• na podstawie analizy tekstów z Youcatu uczeń charakteryzuje przypadki uprawnionej obrony
• na podstawie analizy tekstów z Youcatu uczeń wyjaśnia, na czym polega rozumienie V przykazania
• po katechezie uczeń stwierdza, że życie ludzkie jest święte.
Umiejętności:
• po katechezie uczeń uzasadnia argumenty przeciwko karze śmierci
• po katechezie uczeń deklaruje chęć obrony życia.
Formy organizacji zajęć:
indywidualna, zbiorowa, grupowa.
Metody dydaktyczne:
rozmowa kierowana, praca z tekstem, nie dokończone zdania, metoda „list”.
Środki dydaktyczne:
Pismo Święte: Rdz 2,7; Rdz 4,10-11; Rdz 9,5-6; Wj 23,7; Hi 12,9-10; Mdr 15,11; Iz 42,5; Mt 5,21-22; Youcat – pkty 378-381.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.