MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Nawrócenie – zadanie na całe życie
Autor: kl. Wojciech Bonk, kl. Łukasz Łukasik, kl. Rafał Walid
dla gimnazjum
Cel ogólny:
ukazać nawrócenie jako zaproszenie i wezwanie dla każdego człowieka, które jest nieustannym procesem.
Cele szczegółowe
Po katechezie uczeń:
wymienia grzechy, które są charakterystyczne dla młodego pokolenia
charakteryzuje zło, jakie wyrządza grzech
omawia, dlaczego nawrócenie jest potrzebne w życiu
wymienia środki służące nawróceniu: modlitwa, pomoc drugiemu człowiekowi, rozmowa z kapłanem, życie Ewangelią, spowiedź
wymienia i wyjaśnia pięć warunków dobrej spowiedzi
rozumie, że nawrócenie człowieka dokonuje się przez całe życie
uzasadnia, dlaczego Bóg kocha każdego człowieka i nikogo nie przekreśla
wskazuje przykłady osób z Pisma Świętego i Tradycji, które przeżyły swoje nawrócenia.
Forma nauczania:
system klasowo-lekcyjny; praca indywidualna; praca w małej i dużej grupie.
Pomoce dydaktyczne:
arkusze czarnego i białego brystolu, które muszą być sklejone tak, aby z jednej strony był biały, a z drugiej czarny kolor; małe karteczki formatu B6; worek; klej; niebieska kredka; kartki z opisami nawróceń (załącznik); laptop do odtworzenia muzyki

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.