MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Poznajemy tradycje związane z okresem Wielkiego Postu
Autor: Monika Topolewska
- dla uczniów upośledzonych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym; na IV etapie edukacyjnym – dla klas przysposabiających do pracy; w zgodzie z programem GN-5i-07/2
Cele ogólne:
utrwalenie znajomości nabożeństw wielkopostnych
utrwalenie znajomości stacji drogi krzyżowej
zachęcenie do podjęcia postanowień wielkopostnych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
uczeń wskazuje na Wielki Post jako na czas zbliżenia się do Boga dzięki uczestnictwu w nabożeństwach wielkopostnych, w sakramencie pojednania i w Eucharystii
nazywa wydarzenia drogi krzyżowej i utrwala ich nazwy
wymienia swoje postanowienie na Wielki Post.
Umiejętności:
uczeń wyróżnia spośród ilustracji dotyczących całego roku liturgicznego ilustracje związane z Wielkim Postem
dopasowuje przedmioty do odpowiednich stacji drogi krzyżowej
nazywa kolejne stacje drogi krzyżowej w oparciu o konkretne przedmioty
za pomocą ruchu ilustruje dobre czyny i inne akty miłości do Boga (modlitwa, udział we Mszy św.).
Cele rewalidacyjne:
uczeń ćwiczy logiczne myślenie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.