MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Zbawienie – nagroda za dobre uczynki czy wielka łaska?
Autor: Aneta Rayzacher-Majewska
Youcat 337-341
Cele katechetyczne –  wymagania ogólne:
analiza i interpretacja treści zawartych w Katechizmie Kościoła katolickiego dla młodych „Youcat”
pogłębienie rozumienia znaczenia łaski Bożej w zbawieniu człowieka
odkrywanie wartości egzystencjalnej Katechizmu Kościoła katolickiego dla młodych „Youcat”.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
na podstawie pracy z tekstami biblijnymi uczeń własnymi słowami przedstawia naukę św. Pawła na temat łaski Bożej i zbawienia
odwołując się do wskazanych punktów Youcatu, uczeń definiuje łaskę Bożą i omawia jej znaczenie w życiu człowieka
po spotkaniu uczeń omawia stosunek łaski Bożej do ludzkiej wolności.
Umiejętności
po katechezie uczeń poprawnie rozróżnia rodzaje łaski Bożej i krótko je charakteryzuje
po katechezie uczeń potrafi wyjaśnić zależność między łaską Bożą i dobrymi uczynkami a zbawieniem.
Formy organizacji zajęć:
zbiorowa, partnerska, grupowa.
Metody dydaktyczne:
oglądanie filmu, rozmowa kierowana, praca z tekstem, uzupełnianie tabeli; tworzenie nagłówków prasowych, opracowanie ulotki.
Środki dydaktyczne:
Pismo Święte: Rz 5,1-10; 1 Tm 1,12-17; Tt 2,1-14, Youcat – pkty 337-341; film.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.