Historia

Ewolucja formuły pisma

"Katecheta" istnieje od pięćdziesięciu ośmiu lat. W tym czasie jego formuła podlegała ewolucyjnym zmianom. Pismo zachowało jednak swój charakter, zgodny z założeniem ks. Mariana Finkego. Miesięcznik podejmował szeroki wachlarz zagadnień pozwalający zorientować się w aktualnej problematyce katechetyczno-wychowawczej. Zamieszczano artykuły specjalistyczne, praktyczne pomoce dla katechetów, recenzje przydatnych czytelnikom pozycji wydawniczych, pojawiały się też informacje o najważniejszych wydarzeniach w Kościele.
 
W czasie, gdy redaktorem naczelnym był ks. dr Władysław Koska (X 1986-X 1997 r.) dało się zauważyć pewne oddalenie od formuły "forum wymiany doświadczeń". Wtedy zrezygnowano z działu "Z doświadczeń katechetów". Nie było to jednak całkowite odejście od podejmowanych na łamach czasopisma dyskusji na tematy związane z praktyką katechetyczną. Nadal publikowano konspekty katechez, wypowiedzi nauczycieli religii i głosy w praktycznych kwestiach.
Redaktor ks. dr Jacek Hadryś (X 1997-X 2000 r.) wprowadził bardziej "otwartą" formułę "Katechety". Czasopismo zostało wzbogacone o tematykę wykraczającą poza pierwotne zamierzenia ks. M. Finkego. Miało trafić do szerszego grona odbiorców, nie tylko nauczycieli religii i wychowawców.
W okresie przełomu wieków zwiększył się udział materiałów praktycznych w treściach proponowanych przez "Katechetę", co było spowodowane pojawieniem się nowych programów katechetycznych.
Redaktor naczelny ks. dr Damian Bryl (X 2000-II 2006 r.), przywrócił pismu charakter specjalistyczny. Bardzo ściśle przestrzegano zasady, według której w "Katechecie" były zamieszczane wyłącznie artykuły dotyczące katechezy i wychowania.
Redakcja starała się publikować materiały nadesłane przez czynnych katechetów i artykuły specjalistów z katechetyki w proporcjonalnych ilościach; miało to zapewnić zachowanie teoretyczno-praktycznego charakteru pisma. Aktualny głos Czytelników lub nadesłane artykuły dotyczące szczególnie palących kwestii były zamieszczane w krótkich terminach - tym sposobem redakcja sprawiła, że "Katecheta" jest pismem dynamicznym. W okresie letnim wydawany był (i nadal jest), łączony numer (lipiec-sierpień) o określonym temacie wiodącym - numer tematyczny. Wszystkie zamieszczone w nim artykuły były i są planowane i zamawiane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
"Katecheta" zachował charakter czasopisma o nastawieniu teoretyczno-praktycznym, będącego przestrzenią do publikacji opracowań naukowych, jak i materiałów praktycznych, doświadczeń z życia katechetycznego. Pewne formuły periodyku były i nadal są uzależnione od osoby piastującej stanowisko redaktora naczelnego, a także od czynników zewnętrznych, takich jak: sytuacja polityczno-ekonomiczna, rozwój teorii katechezy czy zapotrzebowanie Czytelników.
 
Przez cały okres, w którym redaktorem naczelnym był ks. prof. Marian Finke, czasopismo było podzielone na następujące działy: "Zagadnienia", "Wskazania dydaktyczne", "Co piszą inni", "Katechezy", "Recenzje". W latach siedemdziesiątych XX wieku pojawił się dział "Z katechizacji w świecie", był zamieszczany też dział "Z doświadczeń katechetów". W późniejszym okresie publikowano działy: "Zagadnienia", "Słowo dla początkujących katechetów", "Z katechizacji w świecie", "Katecheci piszą", "Trybuna", "Co piszą inni", "Materiały praktyczne", "Recenzje". Od 1998 roku pismo jest podzielone na działy: "Verba docent...", "...Exempla trahunt", "Forum «Katechety»", "Recenzje". Każdy z nich posiada własne sekcje, które są publikowane stale lub okresowo, np.: "Metody aktywizujące w katechezie", "Kłopotliwe pytania", "Materiały praktyczne", "Formacja duchowa", "Katecheci pytają - porady organizacyjno-prawne".

Od 2002 roku teoretyczna część "Katechety" - "Verba docent..." jest recenzowana, co daje możliwość zdobywania dodatkowych punktów naukowych.

Pismo adresowane jest do katechetów, duszpasterzy i rodziców, czyli wszystkich, którym leży na sercu wychowanie katolickie.

 
 
Ewolucja okładki pisma
s_0w.jpg
s_2w.jpg
s_1w.jpg
s_5w.jpg
s_4w.jpg
s_4w.jpg
Katecheta200812_s.jpg
Katecheta200812_s.jpg