Zasady redakcyjne

Redakcja "Katechety" przyjmuje artykuły, które nie były wcześniej publikowane.

Redakcja nie zwraca materiałów, których nie zamawiała.

Honoraria autorskie wypłacane są za teksty naukowe,
ciekawe doświadczenia katechetyczne i oryginalne inspiracje (z wyjątkiem omówień publikacji i sprawozdań).

Objętość tekstów - istotna jest liczba znaków (liczba stron, odstępy i marginesy – dowolne):
– doświadczenia katechetyczne, inspiracje: 6-12 tys. znaków;
– artykuł naukowy: 21 tys. (łącznie ze spacjami, przypisami, słowami kluczowymi, angielskim streszczeniem i naukowym biogramem);
– omówienie/polecenie publikacji: do 6 tys. znaków + okładka książki (plik „jpg”);
– sprawozdanie: 6-12 tys. znaków.
 
Tekst powinien być w języku polskim, podzielony na proporcjonalne i zatytułowane części.
Prosimy dołączyć:
1. Lid, czyli 2-3 zdania wprowadzenia, które zostaną wyeksponowane na początku.
2. Krótki (2-3 zdania) biogram autora.
Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach, śródtytułach oraz w nocie o autorze.

Do artykułu naukowego prosimy dołączyć także:
1. Streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. 10 zdań w tym tytuł),
2. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
3. Krótki (2-3 zdania) biogram naukowy autora, koniecznie z podaniem afiliacji.
 
Artykuły naukowe są punktowane – 4 punkty MNiSW.
Publikacja tekstu zależy od pozytywnej opinii dwóch niezależnych recenzentów.
O przesłaniu artykułu do recenzji oraz o doborze recenzentów decyduje redakcja.
Wszystkie teksty wraz z opiniami (także negatywnymi) są archiwizowane.
 
Redakcja techniczna wszystkich tekstów:
 
Program edytorski – WORD.
W tekście prosimy używać czcionki Times New Roman 12, a w przypisach – 10.
Prosimy ograniczyć dodatkowe formatowanie – nie używać wersalików, kapitalików, pogrubień, twardych spacji.
Terminy obcojęzyczne oraz przywołane tytuły publikacji wyróżnić kursywą (np. education).
Cytaty dosłowne prosimy brać w cudzysłów drukarski („…”). Kiedy zachodzi konieczność użycia drugiego, wewnętrznego – np. w ramach cytatu, gdzie już on objęty jest cudzysłowem drukarskim – piszemy: « (początkowy) i » (końcowy).
Wcięcia akapitowe. W „Format” – „Akapit” należy ustawić wcięcie specjalne „pierwszy wiersz”: 1,25 cm. Niedopuszczalne jest używanie spacji jako „tabulacji”.
Spacje. Po znakach interpunkcyjnych stosuje się odstęp (jedna spacja). Należy stawiać spacje w następujących przypadkach: dla oddzielenia wyrazów; po znakach przestankowych (nigdy przed tymi znakami); nie oddzielamy spacją pierwszego i ostatniego wyrazu tekstu zamkniętego w nawiasach; podobnie zapisujemy tekst w cudzysłowie.
Zapis bibliograficzny – przecinkowy. W przypisach dolnych stosujemy następującą kolejność: inicjał (inicjały) imienia (z kropką) nazwisko autora/redaktora, skrót: (red.), (wyd.), (opr.), tytuł (kursywą), inicjał i nazwisko tłumacza (skrót: tł.), bez wydawnictwa, miejsce i rok wydania, strona/y.
Przypisy: Przy powtórzeniu danej pozycji podajemy inicjał i nazwisko autora oraz tytuł (kursywą) i strony (s. ).
Kiedy w nowym przypisie pojawia się pozycja z poprzedniego, pisze się: Tamże i strony (s. ). Jeżeli autorowi chodzi o powtórzenie pozycji i strony z poprzedniego przypisu, wtedy pisze się tylko: Tamże.
Kiedy w nowym przypisie jest odniesienie do innej pozycji danego autora, cytowanego w poprzednim, wtedy piszemy: „tenże”/„taż” i odpowiedni zapis bibliograficzny.
 
Korzystanie z Internetu – inicjał i nazwisko autora, tytuł artykułu, adres internetowy oraz data dostępu w nawiasie, np. (15.10.2015). Uwaga! Jeśli tekst został wydrukowany, należy korzystać z wersji drukowanej, a nie elektronicznej.
 
Przykłady:
– M. Biernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, Bielsko-Biała 2002², s. 23-24.
– J. Kostorz, Ekumeniczny wymiar posoborowej katechezy w Polsce, Opole 2007, ss. 318.
– J. Kopiec, Bibliografia, w: J. Dukała (red.), Sto tomów „Naszej Przeszłości”, Kraków 2003, s. 31.
– J. Ratzinger, Służyć Prawdzie. Myśli na każdy dzień, tł. A. Warkotsch, Wrocław 1986, s. 188.
– J. Krzemiński, Pieniądze w strumyku, „Wprost” (2009), nr 5 (1360), s. 65.
– J. Kowalski, Informacje katechetyczne, https://www.facebook.com/katechetamiesiecznik/ (15.10.2015).
 

Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną (w formacie .doc lub .docx) na adres: baloniak@swietywojciech.pl