Polecamy

o. Mirosław Chmielewski CSRS
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007
ks. Tomasz Opaliński
Studium porównawcze podręczników dla ucznia do programu "Jesteśmy dziećmi Bożymi" WT UAM, Poznań 2009
ks. Wojciech Osial
Kościół katolicki we Włoszech w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo mocno akcentuje konieczność działań duszpasterskich i katechetycznych o charakterze ewangelizacyjnym. Świadczy o tym zarówno bogata refleksja naukowa katechetyków, jak i liczne dokumenty duszpasterskie i katechetyczne, w których zauważa się poważne symptomy kryzysu wiary i wskazuje na różnorodne działania mające ożywić życie religijne człowieka.
Marek Marczewski
Problemy i wyzwania katechezy rodzinnej w Polsce na przełomie wieków tak brzmi, przetłumaczony na język polski, tytuł książki, której autorem jest ks. Józef Stala, katechetyk i profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Załączona Bibliografia (s. 161-188) pozwala zorientować się nie tylko w zagadnieniach podejmowanych przez polskich katechetyków w zakresie katechezy rodzinnej, ale także w naukowej działalności ks. Stali, poświęconej rozmaitym zagadnieniom, odważnie podejmowanym w ramach katechetyki w ogóle, w tym katechezie rodzinnej szczególnie.Dobrze stało się, że Ksiądz Profesor przedstawił refleksję nad rzeczywistością katechezy rodzinnej w Polsce w języku obcym.
ks. Zdzisław Józef Kijas
Wiek XX był niewątpliwie czasem szczególnym w dziejach świata. W Europie ale nie tylko zaszły rewolucyjne zmiany zarówno polityczne czy historyczne, jak i kulturalne czy duchowe. Uczestniczyły w nich, mniej lub bardziej świadomie i dobrowolnie, również Kościoły chrześcijańskie. Wierni wspólnot chrześcijańskich stawali się świadkami, uczestnikami czy wręcz promotorami większych i mniejszych wydarzeń, które kształtowały oblicze Europy i świata. Wciągani byli oni, nierzadko siłą, w toczące się spory kulturowe i ideologiczne, w podejmowane przez innych działania wojenne i pokojowe. Chrześcijanie padali ofiarą ideologicznego terroru, stawali się męczennikami, dając świadectwo odwagi płynącej z wiary i miłości do Boga.
Anna Zellma
Jednym z priorytetowych zadań współczesnego katechety jest wspomaganie uczniów w integralnym rozwoju, a więc zarówno fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, jak i społecznym, moralnym czy religijnym. Realizacja tego zadania wymaga m.in. znajomości podstawowych prawideł i dynamizmów psychologicznych, jakie kierują życiem człowieka i decydują o jakości relacji z innymi, także z Bogiem. W nurt tych potrzeb wpisują się analizy podjęte przez ks. Stanisława Kulpaczyńskiego w monografii zatytułowanej Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów.Recenzowana książka ma charakter psychologiczno-katechetyczny z wyraźnym nachyleniem pastoralnym.
ks. Jerzy Bagrowicz
W 2007 roku obchodziliśmy jubileusz 50-lecia czasopisma Katecheta. Powstało ono w 1956 roku w Poznaniu jako dwumiesięcznik pedagogiczno-dydaktyczny dla nauczycieli religii i katechetów. Inicjatorem powołania czasopisma był długoletni katecheta i profesor katechetyki, publicysta, a także redaktor ks. Marian Finke (1906-1986). Jego zasługi dla rozwoju katechetyki naukowej i służba w dziele pomocy nauczycielom religii i katechetom są powszechnie znane.Czasopismo podejmowało misję, którą wcześniej, bo niemal od początków dwudziestego wieku, pełnił Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy (1911-1939) oraz Przegląd Katechetyczny (1946-1946).
ks. Roman Buchta
Kościół uważa za wyjątkowo umiłowane przez Jezusa Chrystusa te osoby, które cierpią upośledzenie fizyczne, umysłowe bądź mają inne braki w rozwoju. Rozwijająca się w ostatnich latach świadomość społeczna i eklezjalna oraz niewątpliwy postęp pedagogiki specjalnej sprawiają, że zarówno rodzina, jak i wspólnota chrześcijańska mogą ofiarować im odpowiednią pomoc w postaci właściwie przeprowadzonej katechezy. Powołując się na wskazania zawarte w Dyrektorium ogólnym o katechizacji, trzeba wyraźnie podkreślić, że jako ochrzczeni, czyli powołani do zbawienia, mają oni prawo do katechezy.